hoofdsponsor
subsponsoren

Gedragsregels

WDZ staat voor een sociaal veilige sportomgeving
 
Gedragsregels voor begeleiders (trainers, leiders, verzorgers, overige begeleiders)
 
Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.
 
1.   De begeleider draagt zorg voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
2.   De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
3.   De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
4.   Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5.   De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
6.   De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
7.   De begeleider zal tijdens trainings(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
8.   Kleedkamerbeleid:
  • Vanaf de O11 pupillen wordt van de kinderen verwacht dat ze zich zelf om kunnen kleden. Ouders gaan dus niet meer mee naar de kleedkamers.
  • Zorg er voor dat een leider of trainer NOOIT alleen in de kleedkamer is met de speler(s), als er begeleiding in de kleedkamer nodig is dan minimaal 2 begeleiders, tenzij alleen het eigen kind nog in de kleedkamer aanwezig is.
9.   De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
10.   De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
11.   De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
12.   In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. Bij twijfel kan altijd ruggespraak worden gehouden met de Vertrouwenspersonen.
13.   In geval van signaleren van (mogelijke) overtredingen van de gedragsregels draagt de begeleider zorg voor inschakeling van de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging.
 
Ondergetekende, verklaart zich akkoord met deze gedragsregels
 
Voorletters, naam: ....................................................................................................
 
Geboortedatum: .....................................
 
E-mail adres: ....................................................................................................
 
 
 
Bocholtz, .................................                Handtekening :