hoofdsponsor
subsponsoren

Jeugdcommissie

De vereniging kent geen jeugdbestuur met voorzitter, secretaris en penningmeester. De leden van de commissie bestaan uit uit de coördinatoren van de verschillende leeftijdscategorieën en een aantal algemene leden.
De commissie vergadert in principe op elke laatste woensdagavond van de maand. Deze vergadering wordt bij toerbeurt voorgezeten door een van de leden.
Ze is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de hele jeugdafdeling, zowel op als naast de sportvelden.
Ze draagt zorg voor de teamindeling, de wedstrijden en de trainingen, zowel wat betreft logistiek als inhoud. Tevens coördineert ze in samenwerking met de activiteitencommissie en de commissie jeugdkamp de nevenactiviteiten.
Ze is het aanspreekpunt voor ale jeugdleiders en jeugdtrainers.
Wij verzoeken leden en ouders om eventuele vragen over de jeugdafdeling te stellen via jeugd@vvwdz.nl waarna wij zorgen dat die op de juiste plek terechtkomen en beantwoord worden.

Technisch Jeugdcoördinator

Functie- taakomschrijving
 • Is lid van de jeugdcommissie en de commissie voetbaltechnische zaken en neemt deel aan de periodieke overleggen 
 • Stelt in goed overleg met de jeugdcommissie en commissie vtz het jaartrainingsprogramma van de jeugdcategorieën in hoofdlijnen op
 • Bezoekt regelmatig trainingen en wedstrijden in alle jeugdcategorieën
 • Ziet toe op de uitvoering door trainers en coaches van het opgestelde voetbaltechnische beleid in de jeugdcategorieën en geeft informatie, ondersteuning en bijsturing aan trainers en coaches
 • Neemt de taak over van de coördinator van een leeftijdscategorie bij diens langere afwezigheid
 • Evalueert het voetbaltechnische beleid en uitvoering van het opgestelde trainingsprogramma voor de jeugd en doet voorstellen voor gewenste bijstelling of vernieuwing in de jeugdcommissie en de commissie vtz
 • Adviseert over verticale doorstroming van jeugdspelers en neemt de uiteindelijke beslissing bij verschil van mening
 • Stimuleert het volgen van interne en externe cursussen door trainers en coaches
 • Verzorgt zelf of laat interne cursussen voor trainers en coaches verzorgen
 • Ondersteunt zo nodig trainers, coaches en coördinatoren in gesprekken met spelers en/of ouders
 • Selecteert indien gewenst spelers voor het beloftenteam en verzorgt de coaching hiervan
 • Is aanwezig bij gesprekken van de jeugdcommissie en commissie vtz met kandidaat trainers voor jeugdteams en dient va n advies
 • Is aanwezig bij gesprekken van de commissie vtz met kandidaat trainers voor senioren en dient van advies
 
Bent u op zoek naar contactgevens voor een wedstrijdwijziging?
Neem dan contact op met onze wedstrijdsecretaris (jeugd en senioren):
Harrie Kisters
06 - 83 65 93 15  of  045 - 544 43 38
wedstrijdsecretaris@vvwdz.nl

John Bindels
John Bindels
Voorzitter
e. jenjbindels@hetnet.nl
t. 06-52 18 95 85
Harald Wenders
Harald Wenders
Secretaris
e. secretariaat.wdz@gmail.com
t. 06 - 20 00 08 91
Roger van der Linden
Roger van der Linden
Algemeen lid
e. roger.pm.vanderlinden@gmail.com
t. 06-22 46 04 16
Richard Bessems
Richard Bessems
Technisch jeugdcoördinator
e. info@delnoye-sport.nl
t. 06 - 20130643
Guido Schepers
Guido Schepers
Coördinator t/m O10
e. gjpschepers@kpnmail.nl
t. 06 - 22 24 36 10
Ron Schmets
Ron Schmets
Coördinator O11 t/m O14
e. ronschmets@gmail.com
t. 06-29 29 64 01
Jo Speck
Jo Speck
Coördinator O17 en O19
e. jospeck67@gmail.com
t. 06 - 33 73 80 96