hoofdsponsor
subsponsoren

SAMENWERKING JEUGDVOETBAL

Als bestuur willen we graag de aanleiding van ons besluit om de Samenwerkingsovereenkomst Jeugdvoetbal WDZ en Sportclub ‘25 niet te continueren aan jullie allen toelichten.
Klik op "lees meer"voor deze toelichting.


De toelichting op de ontstane situatie in het jeugdvoetbal in Bocholtz en de huidige opstelling van de voetbalvereniging WDZ verlangt dat we teruggaan in de geschiedenis van de samenwerking. Na enkele seizoen gespeeld te hebben met enkele samenwerkende teams in het jeugdvoetbal tekenden in mei 2012 de voorzitters van Sportclub‘25 en WDZ een intentieverklaring om te komen tot een meer gestructureerde samenwerking op het gebied van jeugdvoetbal.

De jeugdafdeling van Sportclub ‘25 verkeerde op dat moment in een penibele situatie met iets meer dan dertig jeugdleden. In vertrouwen heeft het WDZ bestuur de hand uitgestoken, terwijl we eerlijkheidshalve moeten toegeven dat er veel wantrouwen bestond onder een groot aantal leden van WDZ. We waren ervan overtuigd dat een mooie samenwerking in de toekomst het wederzijdse wantrouwen zou wegnemen. We hebben veel gesproken met de jeugdleiders en met de leden van de vereniging. We zijn van start gegaan met veel enthousiasme en vertrouwen, maar al snel bleek dat deze weg met vele stenen bezaaid was en met enige regelmaat kwamen de partijen in conflict. Dit leidde tot onvrede onder bestuursleden, leiders, andere leden en ouders. Het ďzie je wel, we hebben jullie gewaarschuwd" kregen we tot onze spijt vaak te horen.
Toch zijn we ons blijven inzetten om de jeugd aan het voetballen te houden, we streden voor een ideaal, een ideaal dat ook in de discussies in de tegenwoordige tijd heel terecht telkens weer gebruikt wordt: laat de Bocholtze jeugd in Bocholtz met elkaar voetballen, een ideaal dat ons alleszins de moeite waard leek en nog steeds lijkt. We bleven ervoor strijden, ook toen er plots bij Sportclub ‘25 enige bestuursleden het veld ruimden en geen bestuursleden beschikbaar waren om met ons over de samenwerking te praten. Het ontbreken van gedegen kennis bij nieuwe bestuursleden en het ontkennen van bestaande afspraken over de samenwerking, het bestaan van de intentieverklaring werd ontkend, leidde tot misverstanden en conflicten.

Nieuwe afspraken werden gemaakt aan het begin van het seizoen 2014-2015. Helaas moest het WDZ-bestuur begin 2015 echter concluderen dat de naleving van deze afspraken te wensen overliet. Overleg was dus dringend aangewezen. Echter, de afspraak dat er een tweemaandelijks DB overleg zou plaatsvinden werd vanaf het eerste overleg gefrustreerd, telkens waren er andere argumenten waardoor het overleg niet kon plaatsvinden. Toen ook een laatste poging om tot overleg te komen strandde, stelde het WDZ bestuur een daad door onzerzijds alle bestaande afspraken op te zeggen. We hebben toen aan de jeugdafdeling aangegeven dat wat het bestuur betreft eigenlijk de rek eruit was, maar in goed overleg met de jeugdleiders is besloten om open te staan voor het maken van nieuwe afspraken met nog meer duidelijkheid.
De besturen kwamen samen tot een uitgebreidere lijst met expliciete afspraken die in iedere vereniging zouden gelden voor een geheel seizoen. We spraken de hoop uit dat de oude problemen hiermee uit de wereld zouden zijn en in de toekomst vermeden zouden kunnen worden. De oude fouten over en weer waren dus vergeven, maar uiteraard niet helemaal vergeten.

Gedurende het afgelopen seizoen bewezen de nieuwe afspraken hun waarde en konden alle trainers en kinderen een mooi seizoen draaien. Afgezien van enkele kleinigheden functioneerde ook het bestuurlijk overleg naar behoren. In het bestuurlijk overleg van maart was er voor het eerst weer sprake van een ernstig pijnpunt. Jeugdspelers van WDZ waren benaderd door leden van Sportclub om daar te komen voetballen en daarbij zou een financiële vergoeding in het vooruitzicht zijn gesteld. Het bestuur van Sportclub‘25 verklaarde direct dat zij hiervan niet op de hoogte waren en dat zij dergelijk gedrag niet zouden tolereren binnen de vereniging.
Bij de DB overleggen was inmiddels Har Perebooms van de KNVB aangeschoven. Hij hamerde telkens op onderling vertrouwen als basis van samenwerking. Met een redelijk goed gevoel ging men richting het einde van het seizoen en in het zeer positief overleg van mei 2016 werd zelfs gesproken over mogelijke vervolgstappen.

Later in de maand mei werden wij echter geconfronteerd met twee zaken die het perspectief wezenlijk veranderden. Ten eerste bleek één van de belangrijkste afspraken uit onze samenwerkingsovereenkomst wederom niet gerespecteerd te worden. We hebben het dan over de afspraak om geen jeugdspelers (t/m eerstejaars senioren) te benaderen voor een overstap en overschrijvingen van deze leden tussen de clubs niet te accepteren. In tegenstelling tot de situatie in maart was het bestuur van Sportclub‘25 in dit geval wel op de hoogte en zelfs direct betrokken.
In dezelfde periode speelde WDZ op 29 mei in de nacompetitie thuis tegen Voerendaal. Uiteraard bevonden zich langs de lijn ook vele Sportclubleden en een groep daarvan, waaronder een bestuurslid en jeugdleider, vond het nodig om zich vijandig op te stellen richting de WDZ-spelers door het maken van allerlei nare opmerkingen en te juichen voor onze tegenstander van die dag. Dat gedrag deed pijn bij het WDZ bestuur, maar vooral ook de leden van onze vereniging en deed mensen twijfelen over de oprechtheid en de intenties van Sportclub‘25.
Het bestuur van Sportclub‘25 heeft in de dagen daarna op geen enkele wijze afstand genomen van het gedrag van deze groep en heeft ook geen enkel contact gezocht om over het bijzonder kwalijke voorval te spreken.
De combinatie van deze gebeurtenissen heeft ons doen concluderen dat de basis voor een goede samenwerking, namelijk respect voor en vertrouwen in elkaar, niet in voldoende mate aanwezig is en de voortzetting van de samenwerking grote risico‘s vormt voor de saamhorigheid binnen onze vereniging. We kunnen maar één conclusie trekken: samenwerking waar je constant op je hoede moet zijn is geen samenwerking.

In de ledenvergadering die gehouden is over dit thema steunden de massaal aanwezige leden, waaronder vele jeugdleiders het besluit om de samenwerkingsovereenkomst niet te continueren.
Het bestuur van WDZ betreurt deze situatie, want zij hebben zich jarenlang ingezet voor het scheppen van de juiste randvoorwaarden om de Bocholtze jeugd in een goed samenwerkende jeugdafdeling te laten voetballen. In het invullen van het sporten hebben vele jeugdleiders hun ziel en zaligheid gestopt. Omdat de randvoorwaarden goed waren, de jeugdleiders een grote inzet toonden en de voetballertjes veel plezier hadden, kunnen we ons goed voorstellen dat ouders vinden dat alles prima gaat. Dit vatten we op als een compliment dat we graag aanvaarden.
Maar om de randvoorwaarden goed te houden hebben we een gezonde vereniging nodig. WDZ is gelukkig een goed gezonde vereniging en we hebben als gezamenlijke taak deze vereniging gezond te houden.

Namens het WDZ bestuur,
Huub Schepers, voorzitter


Bron: Bestuur RKvvWDZ


Geplaatst op: -


« Terug naar vorige pagina