Cookie beleid RKVVWDZ

De website van RKVVWDZ is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan
Menu
Widgets

Veilig Sportklimaat

GEDRAGSREGELS


WDZ staat voor een sociaal veilige sportomgeving

 
Gedragsregels voor begeleiders (trainers, leiders, verzorgers, overige begeleiders)
 
Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.
 
 1. De begeleider draagt zorg voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens trainings(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. Kleedkamerbeleid: Vanaf de O11 pupillen wordt van de kinderen verwacht dat ze zich zelf om kunnen kleden. Ouders gaan dus niet meer mee naar de kleedkamers.Zorg er voor dat een leider of trainer NOOIT alleen in de kleedkamer is met de speler(s), als er begeleiding in de kleedkamer nodig is dan minimaal 2 begeleiders, tenzij alleen het eigen kind nog in de kleedkamer aanwezig is
 9. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 10. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 11. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 12. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. Bij twijfel kan altijd ruggespraak worden gehouden met de Vertrouwenspersonen.
 13. In geval van signaleren van (mogelijke) overtredingen van de gedragsregels draagt de begeleider zorg voor inschakeling van de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging.

Normen en waarden


WDZ neemt als vereniging een belangrijke maatschappelijke positie in met als opdracht een bijdrage te leveren aan de sportieve, maar ook aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leden. De vereniging wil verantwoordelijkheid nemen voor deze opdracht. Binnen de invloedsfeer van onze vereniging staan wij voor een preventief en correctief beleid.
Het beleid is erop gericht om excessen te voorkomen, maar mochten ze voorkomen om consequent handelend op te treden. Het moet duidelijk zijn, dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld binnen WDZ niet kan en niet zal worden getolereerd.

Preventief beleid bestaat hieruit, dat er gedragsregels worden opgesteld, waaraan de leden, supporters en gasten zich dienen te houden en waarop de vereniging ze kan aanspreken.

Correctief beleid voert de vereniging indien leden, supporters en gasten zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels en zal in voorkomende gevallen sancties opleggen.
De vereniging zal dit beleid blijven kenbaar maken aan leden en bezoekers.

Bestuursleden, commissieleden, trainers en leiders hebben een voorbeeldfunctie. Zij dragen zorg voor een open communicatie, voeren hun taken naar vermogen zo goed en correct mogelijk uit, geven voldoende en betrouwbare informatie en toelichting op hun beslissingen en zijn bereid om eerlijk over problemen te praten en te zoeken naar reële oplossingen. Zij nemen klachten serieus. Zij nemen passende maatregelen bij geconstateerd ongewenst gedrag, maar tonen ook waardering bij goed gedrag.


Procedure aanvraag VOG


R.K.v.v.WDZ streeft naar een zo veilig en prettig mogelijke omgeving voor haar leden. In dat kader verlangt het hoofdbestuur van WDZ dat ieder kaderlid, dat direct samenwerkt met kinderen jonger dan 18 jaar, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan overleggen.

De sportvereniging is altijd degene die als eerste actie onderneemt bij een VOG-aanvraag. Vervolgens maakt de persoon, voor wie de VOG wordt aangevraagd, de VOG-aanvraag definitief.
Lees hieronder hoe dit werkt.

 1. U heeft zich zojuist aangemeld als lid van WDZ en wilt daarbij fungeren als kaderlid.
 2. WDZ vraagt een elektronische VOG aan voor de persoon die een functie uit wilt oefenen.
 3. U ontvangt een e-mail met een link naar een aanvraagformulier. Klik op deze link. Let op: de mogelijkheid om via deze link uw VOG-aanvraag in te dienen vervalt na 30 dagen
 4. Vul de aanvraag voor de VOG in via de link die per e-mail heeft ontvangen. U dient uw gegevens in te vullen (hiervoor heeft u uw DigiD nodig)
 5. De COVOG zal uw aanvraag beoordelen en stuurt, indien akkoord, de VOG per post naar u op
 6. Overhandig uw originele VOG aan de contactpersoon binnen WDZ

Voor verdere informatie omtrent de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verwijzen we graag naar de website van NOC*NSF.

Procedure melding ongewenst gedrag


Voor meldingen aan de vertrouwenspersonen hanteert WDZ het Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving t.b.v. Grensoverschrijdend gedrag van NOC*NSF.

Voor meer informatie zie de website van het Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF en de website van de KNVB.

Wil je een melding van ongewenst gedrag doen? Neem dan contact op met onze vertrouwenspersonen

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!