hoofdsponsor
subsponsoren

Privacyverklaring


Dit is de Privacyverklaring van de rechtspersoonlijkheid bezittende voetbalvereniging R.K. v.v. W.D.Z., gevestigd te Bocholtz en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 40186831, hierna te noemen ´de vereniging´. We kunnen deze Privacyverklaring aanpassen. Deze versie is gemaakt op 15 mei 2018.
De vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons, omdat u lid bent van onze vereniging. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
De vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
 
Grondslag voor verwerking persoonsgegevens
De lidmaatschapsovereenkomst vormt de grondslag voor verwerking van persoonsgegevens.
 
Wie verwerkt persoonsgegevens binnen de vereniging?
Persoonsgegevens worden binnen de vereniging verwerkt door:
 • De ledenadministratie;
 • De financiële administratie;
 • Het wedstrijdsecretariaat;
 • De afdeling communicatie.

Doelstellingen verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst, die wordt aangegaan middels het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier;
 • Contributieheffing;
 • Het informeren van de leden d.m.v. nieuwsuitingen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de vereniging de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Naam;
 • Voornaam;
 • Voorletters;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • Mobiel nummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Voor jongeren onder zestien jaar kunnen we nog aanvullende persoonsgegevens van ouders/verzorgers vragen:
 • Telefoon;
 • Mobiel nummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer.

Verwerking door derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen (verwerkers) sluiten wij een verwerkersovereenkomst met hierin de afspraken die nodig zijn om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Zo maken wij gebruik van Sportlink als derde partij voor het digitaal vastleggen van de persoonsgegevens van onze leden. Met Sportlink hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst zijn de afspraken vastgelegd tussen de vereniging en Sportlink over op welke wijze beide partijen met de persoonsgegevens van de leden van de vereniging omgaan.
Sportlink heeft deze overeenkomst opgenomen in haar “Voorwaarden voor verenigingen” en wel in paragraaf 9 (Privacy).
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden door de vereniging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens de vereniging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een beleid van gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen;
 • Sportlink maakt geregeld back-ups van de digitaal vastgelegde persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Leden van de verenigin met inzage- en/of bewerkingsrechten van de persoonsgegevens zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
  
Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
 
Contactgegevens
Voetbalvereniging RKvvWDZ                  
Voorzitter Huub Schepers           Secretaris Oscar van der Steen      Penningmeester Jos Hamers
Telefoon: 045 - 568 02 06            Telefoon: 045 - 544 12 12                Telefoon: 045 – 544 21 48
E-mail: voorzitter@vvwdz.nl         E-mail: secretaris@vvwdz.nl            E-mail: penningmeester@vvwdz.nl